She Share-叙夏
By:TOMATOP.帆茄    +加关注    粉丝:19
所在地:北京, 中国   
上传时间:12/27/11    最后编辑时间:01/22/21     推荐时间:12/28/11
   1067         3         0         0     

客户:叙夏(She Share)服装
网址:暂无
创造年份:2011

描述:衣架和she share 结合的形式呈现。

标签: 叙夏  she share  服装  胡帆  千途设计顾问  龙尚视觉 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


查看 TOMATOP.帆茄 的其他展示        +加关注