YOUNG SPACE DESIGN
By:陈朝顺    +加关注    粉丝:1
所在地:深圳, 中国   
上传时间:12/30/12    最后编辑时间:06/23/21     推荐时间:01/14/13
   3691         0         0         0     

客户:YOUNG SPACE DESIGN
网址:www.haodebrand.com
创造年份:2011

描述:由首字母“Y”组成,形成一个墙角的形状,杨氏空间是由三个兄弟组合在一起做空间设计的,标志正好表示杨氏空间专注于空间设计,三人团结在一起,共同发展

标签: 标志设计 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


查看 陈朝顺 的其他展示        +加关注