GRD PAPER
By:陈云飞    +加关注    粉丝:101
所在地:上海, 中国   
上传时间:12/29/12    最后编辑时间:12/29/12     推荐时间:01/10/13
   1459         4         0         1     

客户:GRD PAPER
网址:-
创造年份:2012

描述:GRD 是一家纸业公司,LOGO以一张白纸为核心架构。将“G”“ R”“ D”三个英文形状联系在一起。形成巧妙的视觉关系,上方为大写“G”字母,下方为小写“g”字母。GRD is a pulp

标签: GRD PAPER 
版权:不限制作品用途,转载请署名。


查看 陈云飞 的其他展示        +加关注