New year illustration for Xiaomi
By:SamuelChen    +加关注    粉丝:0
所在地:Guangzhou, China   
上传时间:02/21/22    最后编辑时间:04/01/23     推荐时间:12/12/22
   154         0         0         0     

客户:Xiaomi
网址:https://www.mi.com/
创造年份:2021

描述:为小米创作的虎年壁纸插画。第一幅为“如虎添翼”,画中以花朵构成虎的双翼的形象,寓意新年之始成为飞跃的契机,如虎添翼。虎的脚下是由灯笼和珠宝绣球组成的大道,寓意团圆、完美之路。第二幅为“生龙活虎”,画中描绘乐团吹奏出的五线谱幻化作龙,舞者挥动的丝带变成老虎,借音乐和舞蹈来衬托生龙活虎、一片热闹的新春景象。

标签: 虎年  新年 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


查看 SamuelChen 的其他展示        +加关注