PT.center 珀理
By:高兴品牌    +加关注    粉丝:27
所在地:1, china   
上传时间:01/19/22    最后编辑时间:01/19/22     推荐时间:08/03/22
   1730         4         0         2     

客户:珀理医美
网址:
创造年份:

描述:logo提取医用办公道具中的病例薄夹为原型设计,未来使用中将logo实物化后可适用于不同场景及品牌信息表达。

标签:  
版权:不限制作品用途,转载请署名。


查看 高兴品牌 的其他展示        +加关注