YOTOKIDS
By:传奇兄弟    +加关注    粉丝:0
所在地:上海, 中国   
上传时间:03/03/21    最后编辑时间:03/19/21   
   52         0         0         1     

客户:育彤童创
网址:http://www.cqxddesign.com/brand/143.html
创造年份:2019

描述:标志图形以品牌英文名yotokids的“YOTO"与花瓣结合创作,融合品牌儿童教育及祖国花朵的理念,最终形成具有动感活泼的图形标志

标签: 标志设计  logo设计  品牌视觉 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


标志图形

标志图形动态平面展示

标志图形与英文组合

标志图形与中英文组合

查看 传奇兄弟 的其他展示        +加关注