Animal系列
By:shao    +加关注    粉丝:0
所在地:广州,    
上传时间:11/30/20    最后编辑时间:01/24/21   
   14         0         0         0     

客户:-
网址:-
创造年份:、

描述:以琐碎的事件、组合和拆解,探寻动物感官下对当代的疏离感。

标签: 插画 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


以琐碎的事件、组合和拆解,探寻动物感官下对当代的疏离感。

查看 shao 的其他展示        +加关注