DO鲜果切品牌logo设计
By:勤略品牌设计    +加关注    粉丝:4
所在地:1, 中国   
上传时间:02/29/20    最后编辑时间:08/11/22     推荐时间:03/04/20
   354         0         0         0     

客户:DO鲜果切
网址:http://www.qinluecn.com/
创造年份:2019

描述:DO是郑州丹妮电子商务有限公司推出的鲜果切品牌,专门针对商务办公年轻女性提供鲜切水果解决方案。logo设计本着“新鲜、自然、本真”的品牌理念创作,用最本朴的手法绘制,用最本真的产品形态表达,质朴而形象,本真且自然。

标签: logo设计 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


DO鲜果切品牌logo设计

查看 勤略品牌设计 的其他展示        +加关注