By:耿云杉    +加关注    粉丝:0
所在地:,    
上传时间:12/31/19    最后编辑时间:09/22/21   
   122         0         0         0     

客户:周妍
网址:
创造年份:2019

描述:该LOGO是本人名字中“妍”字所联想到的。“妍”代表美丽,手巧。大多形容女性,将它左边的“女”字线条做成光滑的流线,右边“开”字做成女性的侧影,二者结合之后更能体现东方女性的魅力。该LOGO可用于化妆品,服装店等轻奢品牌当中。

标签: 女性  轻奢  化妆  服装 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


查看 耿云杉 的其他展示        +加关注