Chinese Zodiac Club
By:林景山    +加关注    粉丝:1
所在地:Guangzhou, China   
上传时间:12/21/19    最后编辑时间:09/22/21     推荐时间:02/06/20
   237         1         0         0     

客户:林景山
网址:
创造年份:2019

描述:这幅画叫十二生肖俱乐部,画里有13个动物,多出的这个动物是一只猫。猫是不属于12生肖的,2020年又恰好是鼠年,所以猫就被老虎赶出来啦。

标签: Chinese  Zodiac 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


查看 林景山 的其他展示        +加关注