yoogood(亦格卫浴)
By:TOMATOP.帆茄    +加关注    粉丝:19
所在地:北京, 中国   
上传时间:01/01/12    最后编辑时间:01/22/21     推荐时间:02/11/12
   961         2         0         0     

客户:雅鼎卫浴股份有限公司
网址:http://www.yatin.com.cn/
创造年份:2010

描述:yoogood(亦格)英文名称相连接的设计方法,整个标志具有很强的韵律感

标签: 胡帆  千途设计顾问  龙尚视觉 亦格卫浴  韵律 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


查看 TOMATOP.帆茄 的其他展示        +加关注