By:monkey    +加关注    粉丝:0
所在地:北京, 中国   
上传时间:09/24/15    最后编辑时间:09/25/20   
   244         7         0         1     

客户:Monkey王俊宇
网址:http://weibo.com/1574470645/profile?topnav=1
创造年份:2015

描述:《窥》系列以野生兽类面部特写为刻画对象,旨在以表达人与野生动物之间的关系

标签: 彩铅  手绘  插画  动物 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


《窥》系列一,彩铅手绘

《窥》系列二,彩铅手绘

查看 monkey 的其他展示        +加关注