2015
By:许晓虹    +加关注    粉丝:0
所在地:,     
参加比赛:Hiii Illustration 2014     
   415         0         0         0     

客户:-
网址:-
创造年份: -

描述:围绕“2015”和“羊年”的主题进行创作,通过羊的各种玩闹方式组合成2015的形态,表达对2015开开心心的期待,加以圣诞节的因素表达新年的开始。

标签: 2015 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 许晓虹 的其他参赛作品       +加关注