face
By:yejiamo    +加关注    粉丝:0
所在地:,     
参加比赛:Hiii Illustration 2014     
   520         4         0         0     

客户:无
网址:
创造年份: 2014

描述:一种对社会上的压力的反射,一种感情的宣泄

标签: yejiamo 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 yejiamo 的其他参赛作品       +加关注