By:lcj    +加关注    粉丝:0
所在地:,     
参加比赛:Little Hakka 2019     
   109         0         0         0     

客户:李淳静
网址:
创造年份: 2019

描述:手绘和抽象的形式表现与太阳有关的几个成语

标签: 成语故事 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 lcj 的其他参赛作品       +加关注