Regeneration
By:31672139    +加关注    粉丝:0
所在地:,     
参加比赛:Hiii Typography 2018     
   351         1         0         0     

客户:张震
网址:
创造年份: 2016

描述:将Regeneration构成于空间之上,呈现视觉张力及生命力,从而传达再生的概念。

标签: 专业组  字体实验 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

将Regeneration构成于空间之上,呈现视觉张力及生命力,从而传达再生的概念。

查看 31672139 的其他参赛作品       +加关注