Pretea
By:willstudios    +加关注    粉丝:1
所在地:成都, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2018     
   185         0         0         0     

客户:成都小姐姐奶茶
网址:
创造年份: 2018

描述:项目名字源自网红名“小姐姐”基于品牌形象寿命和其奶茶品牌品质,所以我们和客户达成共识即,去网红化。在英文名字上,也基于Pretty和tea,我们创了一新词 Pretea。字体设计上在整合其元素基础上尽量保持了“姐”字的识别性。

标签: logo、品牌、字体设计 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 willstudios 的其他参赛作品       +加关注